دختر 8 ساله با گرافی زیر به شما ارجاع شده صحیح ترین گزینه را انتخاب کنید.
۱ دیسپلازی مادرزادی استخوان
۲ بیماری متابولیک استخوان
۳ ضایعه تومورال استخوان
۴ آسیب تروماتیک استخوان
فقط تا تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ وقت دارید تا کد پاسخ صحیح را به شماره 3000615300 پیامک نمایید.
بخش مسابقات شبکه پزشکان
ورود به انجمن دستیاری